تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 16بهمن  ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) 
18بهمن ماه  1400
برگزاری کنفرانس 29بهمن ماه  1400